Algemene Voorwaarden Vrienden

Contactgegevens
Stichting Suriname Museum

Zeeburgerdijk 19 – 21

1093SK Amsterdam

contact@surinamemuseum.nl

KVK: 84699434

Fiscaalnummer: 863321665

 

ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Stichting Suriname Museum en de vriend worden gesloten aangaande de vriendschap.

  1. Tijdsduur

De overeenkomst tussen de vriend en Stichting Suriname Museum wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de vriend of door de Stichting Suriname Museum beëindigd wordt.

  1. Prijzen

De jaarlijkse bijdrage voor de vriend is vrijgesteld van BTW. De Stichting Suriname Museum is gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren per 1e van de maand, mits tenminste 1 maand vooraf schriftelijk medegedeeld aan de vriend.

  1. Betaling

De vriend van de Stichting Suriname Museum betaalt via een automatische incasso dan wel op een andere betaalwijze. De eerste incasso vindt plaats middels een iDeal-betaling op de datum van aanmelding of aan het einde van de maand. Vervolgens vindt deze incasso jaarlijks plaats.

Bij het niet tijdig betalen van het overeengekomen bedrag volgt een herinnering en worden de diensten of producten opgeschort. Wanneer geen betaling plaats vindt na de 3e herinnering stopt de vriendschap automatisch.

  1. Wijzigingen

Vrienden kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk (per mail of per post) of telefonisch doorgeven aan Stichting Suriname Museum. Per mail kan dit via: contact@surinamemuseum.nl

6 .Beëindiging vriendschap

De vriendschap van Stichting Suriname Museum eindigt door:
– het overlijden van de vriend
– opzegging door de vriend
– opzegging door het bestuur
– ontzetting door het bestuur
– het niet kunnen incasseren van het overeengekomen bedrag of het door de vriend niet uitvoeren van de betaling.

  1. Opzegging door het bestuur

Het bestuur kan de vriendschap opzeggen wanneer van de Stichting Suriname Museum redelijkerwijs niet gevergd kan worden de vriendschap te laten voortduren. Ontzetting uit de vriendschap kan door het bestuur  plaatsvinden als de handelingen van de vriend de Stichting Suriname Museum op onredelijke wijze benadelen. Beëindiging gebeurt per schriftelijke mededeling (brief/email/whatsapp) en wordt gemotiveerd.

  1. Opzegging door de vriend

Vrienden kunnen de vriendschap  schriftelijk (per mail of per post) en telefonisch opzeggen. De opzegtermijn bedraagt een maand voorafgaand aan de jaarlijkse incassomaand.

  1. Privacy

Op de afgesloten overeenkomsten is de privacyverklaring van de Stichting Suriname Museum van toepassing. Deze is te vinden op  www.surinamemuseum.nl  Vragen omtrent het privacy beleid kunnen worden gericht aan contact@surinamemuseum.nl

  1. Wijzigingen

De Stichting Suriname Museum heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden.

  1. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 december 2022.